Klik hier om de algemene voorwaarden in de vorm van een pdf bestand te downloaden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden, handelingen of diensten van of met New Way Learning Services(ook wel: opdrachtnemer) en derden die door New Way Learning Services bij de opdrachtuitvoering betrokken dienen te worden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

New Way Learning Services behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Bij opdrachtuitvoering door New Way Learning Services via derden zijn deze voorwaarden onverkort van kracht ongeacht overeenkomsten en voorwaarden tussen derden en haar opdrachtgevers.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. New Way Learning Services en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien New Way Learning Services niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat New Way Learning Services in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Aanbieding en acceptatie overeenkomst

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege New Way Learning Services gedaan zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.

Een overeenkomst komt tot stand bij ontvangst en acceptatie door New Way Learning Services van een door opdrachtgever getekende offerte of contract. Wijzigingen op of afwijkingen van een overeenkomst vinden alleen plaats met wederzijds goedvinden.

Door New Way Learning Services afgegeven termijnen binnen de looptijd van de overeenkomst zijn indicatief en nimmer een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt New Way Learning Services of derden die onder deze voorwaarden vallen niet in verzuim.

Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door New Way Learning Services, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.

Uitvoering van de overeenkomst

New Way Learning Services is gerechtigd, de aan New Way Learning Services verstrekte opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat New Way Learning Services binnen vijf werkdagen na inzage in de aangeleverde content bestemd voor verwerking in de opdracht, het recht heeft om de opdracht alsnog terug te geven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Met de uitvoering van de opdracht zal worden begonnen zodra de door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens aan New Way Learning Services zijn verstrekt. Indien hierbij vertraging optreedt, zal de termijn als bedoeld in het voorgaande artikel hierdoor worden verlengd en zullen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

New Way Learning Services spant zich in de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten overeenkomstig wat in het kader van de aan de New Way Learning Services opgedragen taak mag worden verwacht. Geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het resultaat van de door de New Way Learning Services geleverde dienst, advisering of handelingen.

De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever zou moeten weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan New Way Learning Services worden verstrekt, staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van deze gegevens en zal alle extra kosten als gevolg van vertraging hiervan aan New Way Learning Services vergoeden. New Way Learning Services is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever vrijwaart New Way Learning Services tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

Indien er door Opdrachtgever gegevens aan New Way Learning Services worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat Opdrachtgever er voor in dat ter zake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de verwerking ervan door New Way Learning Services eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart New Way Learning Services tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

Bij werkzaamheden op door opdrachtgever aangewezen locaties, zorgt opdrachtgever kosteloos voor tijdige en adequate inrichting van werkplekken en andere voorzieningen voor opdrachtnemer.

Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

New Way Learning Services verklaart onafhankelijk van leveranciers en dienstverleners te zijn met betrekking tot de opdrachtuitvoering. Daar waar er sprake is van een belang van New Way Learning Services zal deze vooraf aan opdrachtgever kenbaar gemaakt worden wanneer dit relevant zal zijn.

 

Duur en beëindiging van de overeenkomst.

De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De overeenkomst kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, of anders een in overleg overeengekomen redelijke opzegtermijn.

New Way Learning Services is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

New Way Learning Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, waarbij de opdrachtgever geen recht heeft op enige schadevergoeding.

Prijzen en declaraties

Een overeengekomen vaste prijs heeft slechts betrekking op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van New Way Learning Services. Afwijkingen in opdracht van opdrachtgever worden schriftelijke overeengekomen en worden op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening gebracht. Als afwijkingen van de opdracht wordt beschouwd uitbreiding of wijziging van vooraf overeengekomen mijlpaalproducten die door opdrachtgever tijdens de opdrachtuitvoering zijn goedgekeurd, alle zaken die bij het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan New Way Learning Services kenbaar zijn gemaakt en tekortschietende medewerking van Opdrachtgever of door haar aangewezen derden  bij de uitvoering van de overeenkomst.

New Way Learning Service is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien New Way Learning Services met de opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, dan is New Way Learning Services niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van het honorarium voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren.

Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie op basis van de werkelijk bestede uren tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij New Way Learning Services gebruikelijke methoden.

Reiskosten en verblijfkosten zullen volgens de overeengekomen afspraken maandelijks gefactureerd en vergoed worden. Voor werkzaamheden elders dan de overeengekomen plaats van uitvoering of verblijf in het buitenland worden aanvullende afspraken gemaakt.

New Way Learning Services heeft het recht de overeengekomen prijsstelling jaarlijks te verhogen met de door het CBS vastgestelde index voor dienstverlening.

Betaling en incassokosten

Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum op de door New Way Learning Services aangewezen rekening te zijn voldaan. Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en is vanaf de vervaldatum tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag de geldende wettelijke rente als vertragingsrente verschuldigd.

Bij invorderingsmaatregelen vallen alle gerechtelijke, buitengerechtelijke kosten, redelijkerwijs noodzakelijke kosten en de tijdsbesteding van New Way Learning Services die met invordering gemoeid zijn ten laste van de opdrachtgever in verzuim, voor minimaal 15% van het gevorderde bedrag en minimaal € 500.

Intellectuele eigendomsrechten

New Way Learning Services behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. New Way Learning Services heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst de aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Alle door New Way Learning Services verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Vertrouwelijke informatie

Partijen nemen over en weer geheimhouding in acht over alle gegevens waarvan partijen in een onder deze voorwaarden geldende verhouding kennis heeft gekregen en waarvan duidelijk moet zijn dat de ander geheimhouding wenst of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

De opdrachtnemer is naar haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

Iedere aansprakelijkheid van New Way Learning Services voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte of gevolgschade, reconstructieschade inclusief het opnieuw verrichten van de werkzaamheden of schade wegens gederfde omzet of winst.

New Way Learning Services is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden, gebreken of tekortkomingen in diensten, dienstverlening en/of producten van derden die door opdrachtgever of die door New Way Learning Services bij de opdrachtuitvoering zijn betrokken.

De maximale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is primair beperkt tot de hoogte van de gefactureerde werkzaamheden en diensten exclusief BTW van de betreffende opdracht, over maximaal de 1e voorafgaande maand. Zou ingevolge artikel 1.e het voorgaande ongeldig worden verklaard, dan zal secundair de beperking gelden tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Opdrachtgever vrijwaart New Way Learning Services tegen elke aanspraak op inbreuk van rechten van derden over door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens, middelen en materialen of andere vorderingen van derden die verband houdende met door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook tegen New Way Learning Services in verband met de opdrachtuitvoering vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

Overmacht

New Way Learning Services is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).

New Way Learning Services heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

In aanvulling van de wet en jurisprudentie beschreven ontoerekenbare tekortkomingen is tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract, ook een ontoerekenbare tekortkoming van New Way Learning Services.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Wanneer deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen zonder verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst te ontbindende ontbinden.

New Way Learning Services is gerechtigd dat deel van de opdrachtuitvoering dat bij intreden van de overmacht is gerealiseerd te facturen. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Premieplicht

New Way Learning Services draagt zorg voor een geldige Verklaring Arbeid Relatie van de Belastingdienst gedurende de periode van inzet van New Way Learning Services bij opdrachtgever waar dit van toepassing is. Deze verklaring wordt desgewenst aan de opdrachtgever overhandigd.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanvragen van een onderzoek naar de zelfstandigheid van opdrachtnemer in het kader van premieplicht sociale verzekeringen. New Way Learning Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het bewust of onbewust nalaten van een dergelijk onderzoek.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij New Way Learning Services partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Alle geschillen kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt, tenzij partijen alsnog arbitrage of mediation overeenkomen.

De rechter in de vestigingsplaat van New Way Learning Services is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft New Way Learning Services het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Vindplaats en geldende voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant in Eindhoven.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met New Way Learning Services.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg